Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

(zgodna z RODO)

 

Szanowni Państwo,


    W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO uprzejmie informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Architeka Katarzyna Kałaska , adres 05-503 Głosków,
 2. Korczunkowa 39   nr tel. 601 717 227, e-mail: biuro@architeka.pl
 3. Inspektor ochrony danych
  Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jakie jak:
 • Imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

oraz aby:

 • podjąć decyzję co do zawarcia z Państwem umowy lub wykonać zawartą z Państwem umowę, w tym prowadzić postępowanie reklamacyjne co do zakresu zawartej z Państwem umowy lub postępowanie polubowne/sądowe/egzekucyjne co do zakresu zawartej z Państwem umowy (np. w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, przysługujących Administratorowi od Państwa) - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wykonywać ciążące na Administratorze obowiązki prawne (np. w zakresie przechowywania faktur) - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • tworzyć zestawienia i analizy zakupu na potrzeby wewnętrzne Administratora, tj. dla planowania rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • podjęcie decyzji co do zawarcia z Państwem umowy lub wykonanie zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit.b) RODO);
 • wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 1. Odbiorcy danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe we własnym zakresie, a nadto:

 • przekazujemy je zewnętrznemu podmiotowi (biuro rachunkowe), który prowadzi obsługę księgową Administratora – dotyczy danych osobowych wynikających z wystawionych faktur;
 • przekazujemy je zewnętrznemu podmiotowi (kancelaria prawna), który zajmuje się obsługą prawną Administratora, a nadto reprezentuje Administratora w postępowaniach polubownych/sądowych/egzekucyjnych – dotyczy danych osobowych wynikających z zawartej z Państwem umowy oraz danych osobowych wynikających z wystawionych faktur;
 • organom i instytucjom państwowym, organom egzekucyjnym oraz wszelkim podmiotom prawa prywatnego i publicznego, jeżeli obowiązek przekazania Państwa danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa – dotyczy wszystkich Państwa danych osobowych posiadanych przez Administratora;
 1. Informacja dotycząca zamiaru przekazania danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku wysyłania oferty handlowej, kosztorysu, wyceny, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – do upływu terminu związania (ważności) ofertą, kosztorysem, wyceną, itp.;
 • w przypadku wykonania zawartej z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO) – przez czas trwania (realizacji) zawartej z Państwem umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy;
 • w przypadku prowadzenia postępowań polubownych/sądowych/egzekucyjnych co do przedmiotu zawartej z Państwem umowy, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przysługujących Administratorowi od Państwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy;
 • w przypadku wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – do czasu przedawnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z danego przepisu prawa (np. w zakresie przepisów podatkowych – do czasu przedawnienia obowiązku podatkowe wynikającego z przepisów prawa podatkowego);
 • w przypadku tworzenia zestawień i analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora, tj. dla planowania rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez czas trwania zawartej z Państwem umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy;
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody;

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 1. Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem

zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Państwem umowy. Niepodanie Państwa danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie z Państwem umowy.

 

 1. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl